Regulamin

REGULAMIN GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
STOLEMOWIE KULTURY
G N I E W I N O

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Galeria STOLEMOWIE KULTURY w Gniewinie zwana dalej Galerią Sztuki Współczesnej (GSW) działa w ramach
struktur organizacyjnych STN AMARANT w rozumieniu przepisów z dnia 25 pażdziernika 1991r o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r Nr.13 poz.123 z póżniejszymi zmianami i prowadzi
gospodarkę finansową na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2002r Nr.76 poz
694 z póżniejszymi zmianami)
2. Siedziba Galerii mieści się w Wieży Widokowej KASZUBSKIE OKO w Gniewinie udostępnionej STN AMARANT
na podstawie umowy- dzierżawy przez GPK Gniewino z siedzibą w Kostkowie.
3. Galeria może prowadzić działalność poza terenem Gminy Gniewino
4. Galeria może współpracować z innymi ośrodkami pozagminnymi.
5. Galeria posługuje się oficjalnym logo stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.
6. Nadzór merytoryczny i faktyczny związany z pełnieniem funkcji organizatora sprawuje Prezes STN AMARANT
Pan Jacek Gorzawski zwany dalej Komisarzem Galerii a w razie jego nieobecności Główna Księgowa
STN AMARANT Pani Danuta Gacek.
7. Galeria działa w okresie wakacyjnym.
8. Galeria dopuszcza możliwość działania w pozostałych miesiącach.
9. Galeria może prowadzić stronę internetową będącą integralną częścią działalności regulaminowej.
10. Galeria przewiduje możliwość druku folderów i albumów.
11. Galeria przewiduje możliwość działalności wystawienniczej w innych miastach Polski

ROZDZIAŁ II – PRZEDMIOT DZIAŁANIA

1. Celem podstawowym działalności Galerii jest rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,  popularyzowanie
wiedzy o współczesnej sztuce plastycznej oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej mieszkańców
zarówno Gminy Gniewino jak i pozostałych odwiedzających.
2. Promowanie powiatowych artystów malarzy, fotografów, rzeżbiarzy oraz grafików, tworzenie warunków prezentacji
ich twórczości ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy Gniewino.
3. Tworzenie warunków integracji różnych środowisk twórczych.
4. Kwalifikowanie i gromadzenie dzieł współczesnej polskiej twórczości plastycznej dla celów ekspozycyjnych poprzez
dokonywanie zakupów, przyjmowanie darowizn lub wystawiennictwo dzieł z kolekcji prywatnych.
5. Prowadzenie pełnej dokumentacji zbiorów.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie małych form.
7. Prowadzenie konsultacji w zakresie wystawiennictwa.
8. Prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki (sprzedaż bezpośrednia dotyczy członków zwyczajnych STN AMARANT
oraz AMARANT – JUNIOR. Sprzedaż komisowa dotyczy dzieł sztuki, których sprzedaż odbywa się na podstawie
spisanej “umowy komisowej”.
9. GSW zastrzega sobie prawo ekspozycji dzieł sztuki nie podlegających sprzedaży a będących stałą ekspozycją Galerii.

ROZDZIAŁ III – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

1. Galerią zarządza Komisarz Galerii a w razie jego nieobecności – Główna Księgowa STN AMARANT w oparciu
o niniejszy regulamin.
2. Do zadań Komisarza Galerii należy w szczególności:
– reprezentowanie Galerii przed władzami Gminy Gniewino
– reprezentowanie Galerii na zewnątrz
– podejmowanie decyzji ekonomiczno – finansowych dotyczących działalności Galerii wespół z Główną Księgową
– zawieranie w imieniu Galerii wszelkich umów cywilnych
– prowadzenie strony internetowej Galerii
– kwalifikowanie Dzieł dostarczonych przez Artystów dla celów ekspozycyjnych i komercyjnych.
– podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych związanych z działalnością Galerii.
3. Komisarza Galerii powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie STN AMARANT.
4. Nadzór nad działalnością Galerii sprawuje KR STN AMARANT.
5. Główną Księgową powołuje i odwołuje Posiedzenie Zarządu STN AMARANT.
6. Do zadań Głównej Księgowej należy w szczególności:
– kierowanie rachunkowością Galerii
– prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– zapewnienie prawidłowości sprawozdań liczbowych z działalności finansowej składanych na zewnątrz przez Galerię.
– dysponowanie wspólnie z Komisarzem Galerii jej majątkiem w granicach określonych przepisami.
– ustalenie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych w rachunkowości.

ROZDZIAŁ IV – ROLA, PRAWA I OBOWIĄZKI GALERII

1. Galeria zajmuje się promocją Artystów oraz sprzedażą na własny rachunek wykonywanych przez nich Dzieł.
Galeria może ponadto pośredniczyć w realizacji Dzieł na indywidualne zamówienie Klienta w imieniu, na rachunek
i na rzecz Artysty.
2. STN AMARANT jest stroną transakcji dokonywanej z Klientem tzn. jest stroną umowy sprzedaży.
3. Wszystkie Dzieła prezentowane na stronie internetowej stolemowa-galeria.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą
….właścicieli prac autorskich tych Dzieł (zwanych dalej Artystami). Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania
….materiałów znajdujących się na stronie stolemowa-galeria.pl bez pisemnej zgody Komisarza Galerii.
4. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedanego Dzieła zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r
(Prawo autorskie i prawa pokrewne Dz. U. 2006r nr.90 poz. 631 ze zmianami)
5. Kolekcja obrazów udostępniona przez Komisarza Galerii Pana Jacka Gorzawskiego (załącznik nr.2) została przez
w/w zgromadzona osobiście.Stanowi stałą ekspozycję Galerii i nie podlega sprzedaży. Komisarz Galerii podejmuje
decyzję o powiększeniu stałej ekspozycji jak również sprzedaży dzieł z tej ekspozycji czy jej likwidacji na zasadzie
aneksu do załącznika nr.2
6. Obrazy wystawione przez członków zwyczajnych STN AMARANT są własnością ich Twórcy i podlegają sprzedaży
bezpośredniej.
7. Dzieła będące darowizną na rzecz STN AMARANT są własnością STN AMARANT i podlegają sprzedaży jedynie za
zgodą Posiedzenia Zarządu.
8. Dzieła wystawione przez innych artystów lub członków honorowych STN AMARANT podlegają sprzedaży
komisowej.
9. Od każdej transakcji sprzedaży przeprowadzonej w Galerii będzie odprowadzana kwota 10% od wartości tej
transakcji na rzecz STN AMARANT na konto:

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW NIEZALEŻNYCH AMARANT
mBank

50 1140 2004 0000 3102 8219 7925

10. Sprzedaż komisowa odbywać się będzie na podstawie Umowy Komisu (załącznik nr.3)
11. Potwierdzeniem sprzedaży bezpośredniej czy też komisowej będzie rachunek uproszczony wystawiany
na druku ogólnie przyjętym.
12. GSW w celu realizacji zadań własnych (zakup obrazów) korzystała będzie ze środków jakie zagwarantuje
dla niej STN AMARANT tworząc wyodrębnione subkonto.
ZMIANY REGULAMINU WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ W FORMIE ANEKSU

W SPRAWACH NIE UREGULOWANYCH NINIEJSZĄ UMOWĄ ZASTOSOWANIE MAJĄ
PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO

GŁÓWNA KSIĘGOWA STN AMARANT
PREZES STN AMARANT